ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η εκπαίδευση παίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο για την επιχείρηση αφού χωρίς αυτή δεν θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Επίσης, σημαντικό ρόλο έχει τόσο για τα ανώτερα στελέχη όσο και για τον ίδιο τον εργοδότη.

Έτσι οι εργοδότες διασφαλίζουν τα γεγονός ότι οι υπάλληλοι της επιχείρησης εργάζονται πραγματικά με σκοπό την επίτευξη των στόχων του οργανισμού).

Στο ιδιαίτερο περιβάλλον που βιώνουμε στην χώρα μας καλούμαστε να διαχειριστούμε πολλές αλλαγές σε ταχύτατο χρόνο και να βελτιώσουμε την ευελιξία μας, την διαχείριση των συναισθημάτων μας  που θα καθορίσουν την πορεία της εργασιακής και προσωπικής ζωής.

Μοντέλο Βιωματικής Εκπαίδευσης

Η NM Business & HR Services σχεδιάζουν και υλοποιούν καινοτόμα βιωματικά ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους και κατ επέκταση την αύξηση ικανοποίησης των πελατών, που αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο των εταιριών,  μετά το ανθρώπινο δυναμικό.

Συγκεκριμένα το μοντέλο βιωματικής εκπαίδευσης που ακολουθούμε συνδυάζει γνώσεις και τεχνικές σύγχρονης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικής ψυχολογίας, NLP – Νευρογλωσσικού προγραμματισμού, συμπεριφορικής ψυχολογίας και της μεθόδου ACT της ψυχολογίας.

Eκπαίδευση Προσωπικού σε Θέματα

Προσέλκυση και επιλογή προσωπικού (με ψυχομετρικά τεστ και συνεντεύξεις) .

Aξιολόγηση προσωπικού (με γραπτά τεστ και άλλες μεθόδους).

Aποτελεσματική επικοινωνία/ψυχολογία πελάτη σε εποχές κρίσης.
Aνάπτυξη συνοχής της ομάδας εργαζομένων (team building).

Το προσωπικό που εκπαιδεύεται από τις επιχειρήσεις ταξινομείται σε τρεις κατηγορίες:

Στο νέο προσωπικό χωρίς πείρα,
Στο νέο προσωπικό με πείρα
Στο κανονικό προσωπικό

Μέθοδοι Εκπαίδευσης

Ποικίλουν ανάλογα με το τι πρέπει να μάθει ο εκπαιδευόμενος γι αυτό χωρίζονται σε 4 κατηγορίες.

Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού

Αφορά όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, την συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου πολλές επιχειρήσεις ενημερώνονται από την παρακολούθηση σε πανεπιστήμια για τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την επιστήμη, και την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης που σημαίνει την ικανότητα των υπαλλήλων να αντιλαμβάνονται τα πρόβλημα και να το επιλύουν γρήγορα.

Εναλλαγή Θέσεων Εργασίας

Αφορά τα κατώτερα και μεσαία στελέχη που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση πάνω στην εργασία (on the job training), την εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation) όπου ο προϊστάμενος της επιχείρησης μετατίθεται σε αντίστοιχη θέση σε άλλο τομέα της επιχείρησης, την υπόδυση ρόλων (role playing),την πρακτική εξάσκηση ( in-basket exercise), την θεωρητική εκπαίδευση, την καθοδήγηση (coaching) και την καθοδήγηση από μέντορα (mentoring)

Εκπαίδευση στην Εργασία

Αφορά στους απλούς υπαλλήλους και περιλαμβάνει την εκπαίδευση πάνω στην εργασία (on the job training) ,την καθοδήγηση(coaching) όπου ο εκπαιδευόμενος καθοδηγείται από κάποιον προϊστάμενο, και την προκαταρκτική εκπαίδευση όπου η επιχείρηση διαθέτει έναν συγκεκριμένο χώρο για τον εκπαιδευόμενο ίδιο μ τον χώρο της πραγματικής του εργασίας και εκπαιδεύεται εκεί.

Business Games

Αφορά τα ανώτερα στελέχη που περιλαμβάνουν τα επιχειρηματικά παιχνίδια (business games), την εκπαίδευση ευαισθησίας(sensitivity training)και κέντρα αξιολόγησης( assessment centers).